1- ایده ها و پروژه های جدید گاهی مرا از ایده ها و پروژه های قدیمی باز می دارند

این مورد به هیچ وجه مرا توصیف نمی کند
تا حد بسیار زیادی مرا توصیف می کند

2- شکست ها مرا ناامید نمی کنند.

این مورد به هیچ وجه مرا توصیف نمی کند
تا حد بسیار زیادی مرا توصیف می کند

3- یک ایده یا پروژه برای مدت زمان کوتاهی مرا بیش از حد درگیر خود کرده است، اما کمی بعد علاقه خود را نسبت به آن از دست داده‌ام.

این مورد به هیچ وجه مرا توصیف نمی کند
تا حد بسیار زیادی مرا توصیف می کند

4- من سخت کوش هستم.

این مورد به هیچ وجه مرا توصیف نمی کند
تا حد بسیار زیادی مرا توصیف می کند

5- من اغلب هدفی را برای خود تعیین می‌کنم، اما هدف متفاوتی با آنچه برای خود تعیین کرده‌ام را دنبال می‌کنم.

این مورد به هیچ وجه مرا توصیف نمی کند
تا حد بسیار زیادی مرا توصیف می کند

6- من در متمرکز نگاه داشتن خود روی پروژه ای که بیش از چند ماه طول بکشد، دچار مشکل هستم.

این مورد به هیچ وجه مرا توصیف نمی کند
تا حد بسیار زیادی مرا توصیف می کند

7- من هر کاری را که آغاز می‌کنم، به انجام می‌رسانم.

این مورد به هیچ وجه مرا توصیف نمی کند
تا حد بسیار زیادی مرا توصیف می کند

8- من فرد پیگیری هستم.

این مورد به هیچ وجه مرا توصیف نمی کند
تا حد بسیار زیادی مرا توصیف می کند