بازی آموزشی طبلک کوک مدل سگ های نگهبان

تقویت مهارت: تقویت سرعت عمل،هماهنگی چشم و دست،دقت و توجه ،مهارت حرکتی ظریف،تقویت اعتماد به نفس،تقویت خیالپردازی ،خلاقیت

هوش هشتگانه گاردنر: درون فردی،موسیقیایی

هدف بازی: آموزشی

خرید از دیجیکالا