پیانو دیجیتال مدل رولی 49K

تقویت مهارت: چشم و دست،دقت و توجه ،مهارت حرکتی ظریف،تقویت اعتماد به نفس،تقویت خیال پردازی و قدرت پیش بینی،خلاقیت

هوش هشتگانه گاردنر: موسیقیایی

هدف بازی: آموزشی

خرید از دیجیکالا